Informationsbrev Rolfstorp och Skällinge skolor v. 40

Utvecklingssamtal

Nu är utvecklingssamtalen igång i Skällinge och på Rolfstorp kommer de att dra igång inom kort. Utvecklingssamtalen är viktiga utifrån flera aspekter men inte minst för att vi skall kunna skapa en samsyn mellan hem och skola kring barnens fortsatta kunskapsutveckling. Jag har fått mycket positiv återkoppling från såväl föräldrar som elever om hur trivsel och utbildningen på våra skolor upplevs och det ser jag som ett viktigt kvitto på att vi gör rätt saker. Utvecklingssamtalen kommer säkerligen även de att återspegla detta och bidra till positiva samtal i framåtsyftande anda.

Föräldrasamverkan

Onsdag v. 41 är det föräldrasamverkan. Hittills är det endast en person som aviserat till mig att vederbörande kommer. Det är bra om jag får en bild av hur stor uppslutningen blir så jag kan beräkna fika. Mötet kommer att ledas av mig och Lars-Göran och syftar till att bestämma riktlinjerna för hur föräldrasamverkan skall se ut på våra skolor framöver. Det är alltså inte ett årsmöte utan konstituerande i den bemärkelsen att vi skall besluta vilken typ av samverkan vi vill ha. Val av ledamöter kommer vi att få lägga på ett senare möte under hösten.

Dagordning för mötet:

Dagordning föräldrasamverkan 1/10 klockan 1900 Rolfstorp skola.

§1 Mötet förklaras öppnat

§2 Godkännande av dagordningen

§3 Val av mötesordförande

§4 Val av mötessekreterare

§5 Val av justeringspersoner och tillika rösträknare

§6 Fastställande av röstlängd

§7 Presentation av bakgrund till mötet, utifrån kommunens skrivelse, och syftet med föräldrasamverkan enligt skollagen. Samt vilka olika former för samverkan som är möjliga.

§8 Diskussion kring former för föräldrasamverkan

§9 Beslut av form för föräldrasamverkan

§10 Beslut om hur vi går vidare

§11 övriga frågor eller synpunkter

§12 Mötet avslutas.

Skrivelse från kommunen kommer i separat meddelande.

Elevråd

Nu skall alla klasser ha valt representanter till elevrådet. Elevrådets arbete är viktigt för att göra eleverna delaktiga i demokratiska processer och för att göra dem delaktiga i besluten som fattas på skolan. Det kommer att vara jag som sammanträder med elevrådet en gång i månaden med start från oktober.

Skola24

Vill bara påminna alla om att frånvaroanmäla barnen i skola24. Vi tog upp detta på föräldramötet och det är viktigt att det görs varje dag som barnet är frånvarande.

Tobias Ramstedt

Rektor Rolfstorp och Skällinge skolor.