Likabehandlingsplan

Likabehandligsplanen är reviderad och den nya kommer att publiceras under våren, tillsvidare finns den tidigare nedan.

Hur likabehandlingsplanen tillämpas på Rolfstorps och Skällinge skola 2007/2008

1. Inledning
Arbetet mot kränkande behandling skall genomsyra hela verksamheten på Rolfstorps och Skällinge skola. Det är därför viktigt att all personal tillämpar denna lag enligt vår likabehandlingsplan. Lagtexten finns som bilaga.

Det är av stor betydelse att planen är väl känd och förankrad hos våra elever och deras vårdnadshavare. Detta sker genom ständig diskussion med eleverna och diskussion på ”föräldramöten”.

2. Att främja elevers lika rättigheter och att förebygga kränkande behandling

Utbildning:
● Kontinuerlig personalutbildning sker om frågor i lagtexten.
● Antimobbningsteamet får årligen extra utbildning.
● Utbildning för kamratstödjare sker läsårsvis.

Förebyggande verksamhet:

● All personal är uppmärksam på signaler som kan tyda på kränkande behandling.

Därför accepteras inte öknamn, nidord, könsord och liknande.
Av samma orsak accepteras ej slagsmål på ”skoj”.
Skolans personal tillrättavisar detta beteende.

● Regelbundna kamratsamtal sker i de lägre årskurserna.

● Undervisning i värdegrundsfrågor sker kontinuerligt och i temaform.

● Klassansvariga lärare har samling med sin klass.

● Nya elever får speciell omsorg.

● Temadagar anordnas, där elever arbetar i åldersblandade grupper.

● Eleverna besvarar en enkät angående elevhälsa och skolmiljö 1-2 gånger per år.

● Skolan har ett antimobbningsteam och kamratstödjare som speciellt arbetar med dessa frågor.

● Antimobbningsteamet och kamratstödjarna har regelbundna möten.

● Antimobbningsteamet informerar rektor regelbundet.

● Det är dock allas skyldighet att se till att diskriminering, trakasserier och kränkande behandling uppmärksammas och meddelas vidare.

3. När diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling misstänks eller upptäcks

På det här sättet och i den här ordningen arbetar vi när vi upptäckt diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling:

● Antimobbningsteamet kontaktas. Detta tar ställning till hur man skall agera.

● Samla fakta.

a) Vem/vilka är utsatta?
b) Vad är det som egentligen har hänt?
Skriv ner konkreta iakttagelser och exempel. När? Var? Hur?
c) Samtal med den/de utsatta och kontrollera fakta. Informera om vad ni tänker göra.

● Informera rektor.

● Samtal med förövaren/na enskilt. Två vuxna skall vara med vid varje möte och anteckningar görs.

Ta upp följande:

a) Tala om att vi vet vad eleven håller på med. Ge konkreta exempel. Få eleven att förstå allvaret.

b) Tala om vad lagen säger och vad skolan anser om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

c) Tala om vad skolan tänker göra.

d) Tala om vad som förväntas av förövaren/na. Anteckna svaren.

e) Förklara att uppföljningssamtal kommer att hållas med såväl den/de utsatta som förövaren/na för att kontrollera att den kränkande behandlingen upphört.

● Samtal med ev. medlöpare, en och en.

● Kontakta hemmen till alla inblandade när detta är motiverat.

● Stödsamtal av kurator/sjuksköterska med den/de som utsatts sker vid behov.

● Stödsamtal av kurator/sjuksköterska med förövaren/na sker vid behov

● En bedömning görs huruvida ett åtgärdsprogram behöver upprättas för de inblandade eleverna.

● Skriftlig rapport till rektor om vad som gjorts och vilket resultat som uppnåtts.

Om dessa åtgärder inte räcker fortsätter vi med följande:

● Koppla in vårdnadshavare för samtal med elev, antimobbningsteamet och rektor.

● Vid våldsam diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling skall detta polisanmälas och anmälas enligt arbetsmiljölagen till arbetsmiljöverket.

4. Uppföljning, utvärdering och revidering
Efter att en situation anses utredd görs en analys avseende orsakerna till den uppkomna händelsen. Detta görs på såväl grupp- som verksamhetsnivå. Eventuella förebyggande åtgärder vidtas.

Likabehandlingsplanen uppföljs och utvärderas i början av varje läsår.

Elev-, föräldra- och personalutvärdering ligger till grund för detta arbete.

Därefter detta görs de revideringar som anses nödvändiga.

Bilaga:

Lag ( 2006:67 ) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever.

Referenser:

Skolverkets allmänna råd 2006 – För arbetet med att främja likabehandling

Trygghet, respekt och ansvar – en sammanfattning av regeringskansliet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s